Roseta Mauri

Bases Concurs Edició 2017

Reglament i procediment del concurs

La FUNDACIÓ TEATRE FORTUNY de Reus, amb la col·laboració del Consorci del Teatre Fortuny, convoca el PREMI INTERNACIONAL DE DANSA ROSETA MAURI que tindrà lloc del 22 al 25 de març de 2017, d’acord amb el següent:

 1. CONDICIONS GENERALS

1.1 Poden participar-hi tots els ballarins/ines de qualsevol nacionalitat amb edats compreses entre els 16 i 21 anys (1996 – 2001), ambdues incloses i complertes durant l’any 2017.

1.2 Els concursants no poden tenir cap contracte professional durant el Premi.

1.3 El cost de la inscripció per participar-hi serà de 50 euros i es formalitzarà mitjançant la recepció dels formularis de matrícula abans del 28 de febrer de 2017, degudament emplenats segons les condicions que s’hi estipulen. En cap cas aquesta quota serà remunerada.

1.4 El Premi Internacional de Dansa Roseta Mauri està dotat amb 5.000 euros i s’atorgaran un segon i tercer premi dotats amb 2.000 i 1.000 euros respectivament. A tots els premis amb dotació econòmica se’ls aplicarà la retenció legal corresponent. El pagament dels premis es farà per transferència bancària a un número de compte facilitat pel concursant a l’organització. Al voltant d’aquesta convocatòria, l’organització assumeix concedir premis complementaris, beques, cursets i altres reconeixements destinats a determinats àmbits del món de la dansa, oferts per organismes, entitats, empreses o escoles de dansa.

1.5 El Jurat estarà format per rellevants figures del món de la dansa.

1.6 Els concursants hauran de presentar-se al Teatre Fortuny de Reus el dia 22 de març de 2017 a les 09.00 h per tal d’acreditar-se, i hauran de portar enregistrades en CD d’audio i format mp3 o wav les diferents músiques per a la variació lliure i per a l’obligatòria (dues còpies de cada música). La durada no podrà excedir els 3 minuts. Cada CD haurà d’estar perfectament identificat amb nom i cognoms del participant, títol de la variació i autors respectius.

1.7 Les proves es faran a l’escenari del Teatre Fortuny. Boca: 9,10 m; profunditat:10 m i pendent del 5 %. La competició es realitzarà amb un llum general de focus de teatre i amb ciclorama de fons de tonalitat blava.

1.8 Els organitzadors no es faran responsables de les lesions que es produeixin durant la competició (els participants tenen l’obligació d’acudir degudament assegurats.

2.VARIACIONS QUE CAL PRESENTAR

Tots els concursants cal que preparin i presentin dues variacions:
A. Una variació del repertori escollida entre les variacions que s’esmenten a continuació.

Les ballarines escolliran una de les següents variacions del repertori:

Giselle variació de Giselle, 1r acte
Raimonda 1a variació, 1r acte
2a variació, 2n acte
La bella dorment del bosc variació d’Aurora, 3r acte
variació de la fada Lila (extret del pròleg)
El llac dels cignes 1a variació del pas a tres del 1r acte
2a variació del pas a tres del 1r acte
Coppelia variació de Swanilda
Festival de les Flors de Genzano variació del pas a dos (Bournonville)
El corsari variació del pas a dos
La Bayadère (El regne de les ombres) variació I, II o III

Els ballarins escolliran una de les següents variacions del repertori:

Giselle variació del príncep Albrecht, 2n acte
La bella dorment del bosc variació del príncep Désirée, 3r acte
variació de l’ocell blau
El trencanous 1a variació del gran pas a dos (tarantel·la)
Don Quixot variació
El corsari variació
El llac dels cignes variació del pas a dos del cigne negre, 3r acte
La sílfide variació 1r acte, només James (versió de Lovenskjold-Bournonville)
variació 2n acte, només James (versió de Lovenskjold-Bournonville)
Napoli 3a variació (Gennaro), 3r acte
Diana i Acteó variació d’Acteó

B. Una variació lliure amb una durada màxima de 3 minuts per a nois i noies. Es recomana que l’estil de la variació lliure sigui diferent al de la variació clàssica, i que permeti demostrar la capacitat del ballarí/ina a adaptar-se a un estil diferent.

La coreografia d’aquesta ha de ser inèdita . El Jurat farà especial atenció a les qualitats d’interpretació i d’adaptació a l’estil i música que s’esculli.

3. ORDRE DE PARTICIPACIÓ

L’ordre de participació serà determinat per la direcció tècnica mitjançant el número de dorsal assignat al concursant. L’ordre dels seleccionats per a la final el determinarà el número de dorsal.

4.PROCEDIMENT DEL CONCURS

4.1 PRE-ELIMINATÒRIA

El dia 22 a les 11.30 h tots els concursants faran una classe de dansa clàssica i un taller de dansa contemporània impartit per la ballarina i coreògrafa Jone San Martin en referència al repertori i treball de W. Forsythe. Els professors oficials que imparteixen les classes eliminaran aquells concursants que no tinguin el nivell tècnic exigit per tal de participar a la competició.

4.2 ELIMINATÒRIES

El dia 23 de març de 2017 al matí es farà una classe de clàssic i una taller de repertori contemporani, a porta tancada, a les quals no podran ser presents ni els professors ni els familiars dels concursants. Al final de la classe i el taller, el Jurat eliminarà aquells concursants que no hagin obtingut la puntuació suficient per accedir a la següent fase de l’eliminatòria.

En la següent fase, els alumnes hauran de presentar la seva variació clàssica i lliure a l’escenari del teatre amb roba d’assaig. Al final d’aquesta ronda, el Jurat eliminarà aquells concursants el resultat dels quals sigui insuficient.

El mateix dia a la tarda, tots els ballarins que hagin passat a la semifinal hauran de fer les seves variacions clàssica i lliure a l’escenari del teatre amb roba d’escena. Aquesta sessió és oberta al públic i tindrà lloc a l’escenari del Teatre Fortuny de Reus.

Al final de les actuacions el Jurat es reunirà per deliberar el resultat i seleccionar els alumnes que passaran a la final. El resultat es comunicarà el mateix dia.

4.3 FINAL

La final tindrà lloc al mateix escenari el 24 de març i estarà oberta al públic general. Tots els participants seleccionats faran una classe a l’escenari i, finalment, ballaran les seves variacions clàssica i lliure amb roba d’escena. Al finalitzar les actuacions, el Jurat donarà a conèixer el veredicte.

5. GALA DE DANSA

Els premiats assumeixen el compromís de participar a la gala de dansa que s’oferirà el dia 25 de març de 2017 a les 21.00 h. Per aquest motiu, tots els participants que guanyin un premi o siguin becats han de assistir a la entrega de premis que es durà a terme a la gala de dansa. Els organitzadors, segons el criteri del Jurat, establiran altres actuacions procedents de convocatòries específiques o d’alguna actuació professional.

6. DESPESES DE VIATGE I MANUTENCIÓ

Les despeses del viatge fins a Reus i l’estada a la ciutat aniran a càrrec dels concursants. Només els semifinalistes (màxim 10 concursants) recuperaran en concepte d’ajut a les despeses de dietes, allotjament i viatge la quantitat de 150 euros.

7. FOTOGRAFIES I GRAVACIONS VISUALS I AUDIOVISUALS

Les gravacions efectuades durant la competició tant amb equips fotogràfics, audiovisuals o bé amb altres sistema necessiten l’autorització dels organitzadors i seran propietat exclusiva de la Fundació Teatre Fortuny quant a la seva circulació, reproducció, distribució, projecció, difusió o transmissió. Aquestes gravacions poden ser utilitzades amb un fi comercial o promocional, inclosa la publicitat en benefici de tercer, siguin quins siguin els productes anunciats. Els concursants cedeixen aquest dret a la Fundació de forma permanent i irrevocable, sense límit de temps ni de lloc. Només el Comitè Organitzador podrà acordar contractes amb canals de televisió o bé particulars. Els concursants no tindran dret a cobrar honoraris per les gravacions efectuades durant la competició.

8. DRET DE RECLAMACIÓ

Només la Fundació Teatre Fortuny tindrà dret a dictar decisions definitives sobre qualsevol variació d’allò estipulat en les normes de la competició.
Les decisions del Jurat sobre la selecció dels concursants, els eliminats, la semifinal i la final, així com el repartiment de premis, serà definitiva i no admetrà reclamacions. En cas de dubte sobre la interpretació d’algun punt del Reglament, únicament serà vàlida la versió catalana de la normativa establerta.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

– Breu currículum vítae
– 2 fotografies tamany carnet escanejades
– DNI o passaport escanejat
– Variacions

Inscripció 50 euros.
Forma de pagament: transferència a la Fundació Teatre Fortuny.

La Caixa ES31 2100 0010 33 0202053655
Teatro Fortuny Plaza Prim, 4 E-43201 Reus España.
Tel. 0034 977 331 197 / 0034 977 010 651. Fax: 0034 977 338 531