Roseta Mauri

Bases Concurs Edició 2022

Reglament i procediment del concurs

La Fundació Teatre Fortuny de Reus, amb la col·laboració del Consorci del Teatre Fortuny, convoca el Premi Internacional de Dansa Roseta Mauru que tindrà lloc del 23 al 25 de març de 2022, d’acord amb el següent:

CONDICIONS GENERALS

1—Poden participar-hi tots els ballarins/ines de qualsevol nacionalitat amb edats compreses entre els 16 i 21 anys (2006 – 2001), ambdues incloses i complertes durant l’any 2022.

2—Els concursants no poden tenir cap contracte professional durant el Premi.

3—El cost de la inscripció per participar en el concurs serà de 50 euros i es formalitzarà mitjançant la recepció dels formularis de matrícula degudament emplenats segons les condicions que s’hi estipulen i dels enregistraments de les músiques abans del 27 de febrer de 2022. En cap cas aquesta la quota serà retornada.

4—Els enregistraments de les músiques s’enviaran per correu electrònic i format mp3 o wav a info@rosetamauri.org. Hauran de tenir una bona qualitat, sense sorolls, talls ni enllaços que afectin a la qualitat de la peça. La durada no podrà excedir els 3 minuts. L’organització es reserva el dret a desestimar els enregistraments que no compleixin aquests requisits.

5—El Premi Internacional de Dansa Roseta Mauri està dotat amb 5.000 euros i s’atorgaran un segon i tercer premi dotats amb 2.000 i 1.000 euros respectivament. A tots els premis amb dotació econòmica se’ls aplicarà la retenció legal corresponent. El pagament dels premis es farà per transferència bancària a un número de compte facilitat pel concursant a l’organització. Al voltant d’aquesta convocatòria, l’organització assumeix concedir premis complementaris, beques, cursets i altres reconeixements destinats a determinats àmbits del món de la dansa, oferts per organismes, entitats, empreses o escoles de dansa.

6—El Jurat estarà format per figures rellevants del món de la dansa.

7—Els concursants hauran de presentar-se al Teatre Fortuny de Reus el dia 23 de març de 2022 a les 09.00 h per tal d’acreditar-se.

8— Pel que fa al Covid-19, l’evolució de la situació global podria afectar la organització del Premi Internacional de Dansa Roseta Mauri 2022. En el moment oportú podríem demanar als concursants presentar una prova d’un test negatiu de Covid-19 per poder participar. El test requerit podria ser d’antígens o PCR, ja que dependrà dels protocols marcats pel PROCICAT vigents en aquell moment.

9—Les proves es faran a l’escenari del Teatre Fortuny. Boca: 9,10 m; profunditat:10 m i pendent del 5 %. La competició es realitzarà amb un llum general de focus de teatre i amb ciclorama de fons de tonalitat blava.

10—En les fases del concurs en les que les bases no requereixen roba d’escena les noies hauran de presentar-se amb maillot negre i mitges color carn, i els nois amb maillot o samarretablanca i malles negres.

11—Els organitzadors no es faran responsables de les lesions que es produeixin durant la competició (els participants tenen l’obligació d’arribar al concurs degudament assegurats).

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR

– Breu Curriculum vitae
– 2 fotografies mida carnet
– Fotocòpia DNI o passaport
– Variacions

Inscripció 50 euros

Forma de pagament:
transferència a la Fundació Teatre Fortuny

Swift Code: CAIXESBBXXX.
CaixaBank. ES31 2100 0010 33 0202053655
Aceptat: dia, mes, any

Teatre Fortuny
Plaça Prim, 4. E-43201 Reus, Espanya

Tel. 0034 977 331 197 / 0034 977 010 657
www.rosetamauri.org
info@rosetamauri.org


VARIACIONS QUE CAL PRESENTAR

Tots els concursants cal que preparin i presentin dues variacions:

A. Una variació del repertori escollida entre les variacions que s’esmentaran a continuació.
B. Una variació lliure amb una durada màxima de 3 minuts per a nois i noies. Es recomana que l’estil de la variació lliure sigui diferent al de la variació clàssica, i que permeti demostrar la capacitat del ballarí/ina a adaptar-se a un estil diferent. La coreografia d’aquesta ha de ser inèdita. El Jurat farà especial atenció a les qualitats d’interpretació i d’adaptació a l’estil i música que s’esculli.

Les ballarines escolliran una de les següents variacions del repertori:

Giselle, variació de Giselle, 1r acte. Raimonda, variació I, 1r acte / variació II, 2n acte.
La bella dorment del bosc, variació d’Aurora, 3r acte / variació de la Fada de les Liles, Pròleg.
El llac dels cignes, variació I del pas a tres del 1r acte / variació II del pas a tres del 1r acte.
Coppélia, variació de Swanilda. Variació I del 1r acte (vals) / variació del pas a dos del 3r acte.
Festival de les Flors de Genzano, variació del pas a dos.
El corsari, variació del pas a dos.
La Bayadère, (El regne de les ombres) variació I, II o III.
Napoli, variacions I, II, III del 3r Acte.
Paquita, variació I, II del pas a tres del 1r acte.
Don Quixot, variació de Cupido.

Els ballarins escolliran una de les següents variacions del repertori:

Giselle, variació del príncep Albrecht, 2n acte.
La bella dorment del bosc, variació del príncep
Désirée, 3r acte / variació de l’ocell blau.
El trencanous, variació del gran pas a dos (tarantel·la).
Don Quixot, variació de Basilio del pas a dos, 3r acte.
El corsari, variació d’Alí del pas a dos, 2n acte.
El llac dels cignes, variació del pas a dos del cigne negre, 3r acte.
La sílfide, variació 1r acte, James (versió de Lovenskjold-Bournonville) / variació 2n acte,
James (versió de Lovenskjold-Bournonville).
La sílfide, variació 1r acte, James (versió Scheneitzhoeffer-Lacotte) / variació 2n acte,
James (versió Scheneitzhoeffer-Lacotte).
Napoli, variació III de Gennaro, 3r acte.
Diana i Acteó, variació d’Acteó.
Festival de les Flors de Genzano, variació I i II.
Flames de París, variació del pas a dos (Vainonen).
Paquita, variació del pas a tres del 1r acte.
Coppélia, variació de Franz del 2n acte.


Ordre de participació

L’ordre de participació serà determinat per la direcció tècnica mitjançant el número de dorsal assignat al concursant. L’ordre dels seleccionats per a la final el determinarà el número de dorsal.

Procediment del concurs

1—Pre-eliminatòria
El dia 23 a les 10.00 h tots els concursants faran una classe de dansa clàssica i un taller de repertori contemporani. Els professors oficials que imparteixen les classes eliminaran aquells concursants que no tinguin el nivell tècnic exigit per tal de participar a la competició.

2—Eliminatòries
El dia 24 de març de 2022 al matí es farà una classe de clàssic i una taller de repertori contemporani, a porta tancada, a les quals no podran ser presents ni els professors ni els familiars dels concursants. Al final de la classe i el taller, el Jurat eliminarà aquells concursants que no hagin obtingut la puntuació suficient per accedir a la següent fase de l’eliminatòria. En la següent fase, els alumnes hauran de presentar la seva variació clàssica i lliure a l’escenari del teatre amb la roba reglamentària de la competició. Al final d’aquesta ronda, el Jurat eliminarà aquells concursants el resultat dels quals sigui insuficient. El mateix dia a la tarda, tots els ballarins que hagin passat a la semifinal hauran de fer les seves variacions clàssica i lliure a l’escenari del teatre amb roba d’escena. Aquesta sessió és oberta al públic i tindrà lloc a l’escenari del Teatre Fortuny de Reus. Al final de les actuacions el Jurat es reunirà per deliberar el resultat i seleccionar els alumnes que passaran a la final. El resultat es comunicarà el mateix dia.

3—Final
La final tindrà lloc al mateix escenari el 25 de març i estarà oberta al públic general. Tots els participants seleccionats faran una classe a l’escenari i, finalment, ballaran les seves variacions clàssica i lliure amb roba d’escena. Al finalitzar les actuacions, el Jurat donarà a conèixer el veredicte. A continuació tindrà lloc el lliurement de premis. Tots els participants finalistes hauran d’assistir al lliurement de premis.


Despeses de viatge i manutenció

Les despeses del viatge fins a Reus i l’estada a la ciutat aniran a càrrec dels concursants. Només els semifinalistes (màxim 10 concursants) recuperaran en concepte d’ajut a les despeses de dietes, allotjament i viatge, la quantitat de 150 euros.

Fotografies i gravacions visuals i audiovisuals

Les gravacions efectuades durant la competició tant amb equips fotogràfics, audiovisuals o bé amb altres sistema necessiten l’autorització dels organitzadors i seran propietat exclusiva de la Fundació Teatre Fortuny en termes de circulació, reproducció, distribució, projecció, difusió o transmissió. Aquestes gravacions poden ser utilitzades amb un fi comercial o promocional, inclosa la publicitat en benefici de tercer, siguin quins siguin els productes anunciats. Els concursants cedeixen aquest dret a la Fundació de forma permanent i irrevocable, sense límit de temps ni de lloc. Només el Comitè Organitzador podrà acordar contractes amb canals de televisió o bé particulars. Els concursants no tindran dret a cobrar honoraris per les gravacions efectuades durant la competició.

Dret de reclamació

Només la Fundació Teatre Fortuny tindrà dret a dictar decisions definitives sobre qualsevol variació d’allò estipulat en les normes de la competició. Les decisions del Jurat sobre la selecció dels concursants, els eliminats, la semifinal i la final, així com el repartiment de premis, serà definitiva i no admetrà reclamacions. En cas de dubte sobre la interpretació d’algun punt del Reglament, únicament serà vàlida la versió catalana de la normativa establerta.